7+

Сайт Управления образования администрации муниципального района Сут-Хольский кожуун

Спортчу хемчеглерден!

4yTj33HVr8M aSTNksnjhW4 YhQ54jBgfMs

Январь 5 тин хунунде ДЮСШ-га Суг-Аксы школазынын ангы — ангы чылдарда дооскан, доозукчулар аразынга волейбол маргылдаазы болуп эрткен. Оюнну доозукчу 2008-тер болгаш кожууннун спорт болгаш аныяктар специалистери организастап эртиргеннер. Маргылдаага 8 командалар идекпейлии-биле киришкеннер. Олар дээрге доозукчу 2010,2015,2007,2011,2012- лер 2008-тер ийи командалыг, эн-не хундуткелдиг, идекпейлиг 1986 чылда школа дооскан доозукчулар база кээп киришкеннер. Изиг-изиг оюннун туннелинде:
1 черни — 2008 тер
2 черни — 2007лер
3 черни — 2010 нар чаалап алганнар.
Тиилекчи командалар грамота болгаш ортектиг белектерге толептиг болганнар!!!
Дараазында оюнну февраль айда 2010 чылда дооскан доозукчулар хулээнип алганнар!!!!