7+

Сайт Управления образования администрации муниципального района Сут-Хольский кожуун

«Чемгерикчи инек малым»

bsd-COp39CA

Хүндүлүг чонум! Чаа чылды чаа буянныг эгелээшкин-биле эгелээри кончуг чугула. Чазактың чонга боттуг дуза кадары-биле кылып эгелеп турары база бир төлевилел-биле силерни таныштырар дээн аазаашкынымны күүседип көрейн. Хөй ажы-төлдүг, чединмес байдалдыг өг-бүлелерге дуза кадар төлевилелдиң адын «Чемгерикчи инек малым» деп адап алган бис. Шынап-ла, чаңгыс бызаалыг инек өг-бүлени сүт-биле чедер болгаш артар кылдыр хандырып шыдаар болгай. Кызыл хоорайдан аңгыда, республиканың шупту хоорай-суурларының чурттакчылары киржир эргелиг. Төлевилелге үштен эвээш эвес ажы-төлдүг, социал байдалының талазы-биле боттарын долузу-биле хандырып чадап чоруур өг-бүлелерге дуза кадары көрдүнген. Шилилгени болгаш социалдыг керээни чарар ажылдарны тускай комиссия февраль 1-ге чедир кылып чоргузар. Ынчангаш, 123 хоорай-суур бүрүзүнден-не 3 өг-бүлени шилип тодараткаш, ниитизи-биле 369 өрегеге бызаалыг инекти садып бээр. Республика бюджединден бо төлевилелди боттандырарынга барык 13 миллион рубльди үндүрүп турарывыс ол. Кол-ла сорулгавыс — хөй ажы-төлдүг, байдалы берге өг-бүлелер боттары хуу малдыг болуп, сүттен янзы-бүрү ак чем аймаа-биле хандырттынып, артыкшылын садып-саарып болур аргалыг болу бээри. Мал тудуп эгелээш, ажы-төлүн күш-ажылга өөредип, боттары база өрү тырттынып, малын көвүдедип алырынче чүткүлдүг апаар дээрзинге бүзүрелим улуг. Ийи чыл болгаш, баштайгы алган бызаазын дараазында төлевилелдиң киржикчилеринге дамчыдып бээр. Инекти тудар кажаа-хорааны төлевилелдиң киржикчилери болгаш тус черниң чагырга черлери харыылаар ужурлуг. Мал эмчилери социал дуза кадылгазының төлевилелиниң киржикчикчилеринге тускай өөредилгелерни чоргузуп, малды доктаамал хайгааралга алыр. Январь айның 20-ге чедир кордакчыларның даңзызын тургузар болганда, киржир күзелдиг чаңгыс чер-чурттугларымны идепкейлиг болуп, чагырга черлеринге чогуур айтырыгларны тургузуп, документилерни киирерин кыйгырып тур мен. Чаагай сеткилдиг эгелээшкинивис хөй кижилерге өөрүшкүнү хайырлазын!